Blue Flower

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ   หลวงพ่อวัดปากน้ำ

ขนาด 1 เท่าครึ่ง ขององค์จริง  

 

  

 

ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่คุณมีโอกาส หล่อรูปเหมือนทองคำ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร (Sodh Candasaro) )

   พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

หรือที่ศิษย์รุ่นหลานเรียกท่านว่า "หลวงปู่สด" เป็นสมณะแท้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาอย่างหาที่เปรียบมิได้ ท่าน

ดำรงตนในฐานะ พระแท้ พระสุปฏิปันโน คือ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง

เคร่งครัด และใช้ชีวิต ๕๓ พรรษา  ในเพศสมณะอย่างทรงคุณค่า  สร้างประโยชน์อันไพศาลต่อพระพุทธ

ศาสนาชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านจึงได้ขจรขจายร่ำลือไปทั่วทุกสารทิศว่า "ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก" หลวงปู่

ท่านค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่สูญหายไปราวสองพันปี  และมุ่งมั่นเผยแผ่วิชชา

ธรรมกายให้แก่ชาวโลกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยท่านเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและได้รับความเคารพเลื่อมใส

จากมหาชนชาวพุทธที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก เป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การเคารพบูชาอย่างแท้จริงแม้ขณะนี้

หลวงปู่จะละสังขารไปนานถึง ๕๖ ปีแล้วแต่ความศรัทธาที่มหาชนมีต่อท่านยังไม่เสื่อมคลายไม่ว่าจะไปที่

ไหนเราก็มักจะเห็นภาพถ่ายของท่านประดิษฐานอยู่ตามบ้านเรือนหรือร้านค้า แสดงถึงความเคารพนับถือ

ที่ยังคงมีอยู่อย่างเปี่ยมล้น

 

 

      ด้วยคุณธรรมความดีงามของหลวงปู่วัดปาน้ำจึงทำให้คณะศิษยานุศิษย์ของท่าน นำโดยพระเดชพระคุณ

พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้พร้อมใจกัน หล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์

ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งขององค์จริง เป็นองค์ที่ ๘ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที  ถวายแด่   มหาปูชนียาจารย์

ลวงปู่วัดปากน้ำ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน 12  ตรงกับวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลวงปู่วัดปากน้ำทองคำองค์ที่ ๘ นี้ เมื่อหล่อเสร็จแล้ว จะนำไปประดิษฐาน  ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร

แห่งที่ 2 คือสถานที่ ที่ท่านตั้งมโนปณิธานว่า จะบวชตลอดชีวิต ณ จ.นครปฐม

 

      บุญหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยทองคำนั้น  เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของชีวิต  เพราะหลวงพ่อวัด

ปากน้ำท่าน  เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยบุญบารมี เป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดังปรากฎเป็นหลักฐานว่า เมื่อวันขึ้น

๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐พุทธศักราช ๒๔๖๐  หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เจริญสมาธิที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง แล้วตั้งสัจ

จาธิษฐานแน่นอนลงไปว่า  ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการ  เป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จน

หมดชีวิต เมื่อตั้งจิตมั่นลงไปแล้ว ก็เริ่มปรารภนั่ง และเมื่อผ่านไปประมาณครึ่งหรือค่อนคืน ไม่มีนาฬิกา

ท่านก็ได้เห็นผังของจริงของพระพุทธเจ้า...

 

อานิสงส์ของการทำบุญด้วยทองคำของผู้มีบุญในกาลก่อน

ชฎิลเศรษฐี ผู้เป็นเจ้าของ ภูเขาทองคำสูง 80 ศอก


 

   ในยุคหลังพุทธปรินิพพานของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธได้พร้อมใจกันสร้าง มหาเจดีย์บรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ มหาชนต่างก็ได้ทุ่มเทกำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญาอย่างเต็มที่ ถึงกระนั้น พระเจดีย์

ทองก็ยังไม่เสร็จ พระอรหันต์องค์หนึ่งเห็นว่า "บุญที่เกิดจากการสร้างพระเจดีย์นี้ เป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์

มากจะส่งผลให้ผู้สร้างได้สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ"  ท่านจึงเดินเข้าไปบ้านโยมอุปัฏฐาก  ให้มาช่วย

กันสร้างหน้ามุขด้านทิศเหนือ  ของพระเจดีย์ที่ยังไม่เสร็จ   เพราะยังขาดทองอยู่เป็นจำนวนมาก    ซึ่งโยม

อุปัฏฐากที่มีทองก็บริจาคทอง ที่มีเงินก็ถวายเงิน ไปแลกซื้อทองอีกทีหนึ่ง เมื่อเดินมาถึงบ้านนายช่างทอง

ซึ่งบังเอิญว่า กำลังทะเลาะกับภรรยาพอดีช่างทองจึงระบายโทสะโดยไม่ยั้งคิดว่า "ท่านจงโยนพระศาสดา

ของท่านลงน้ำไปเถอะอย่ามาวุ่นวายแถวนี้เลย" ภรรยารีบเตือนสติสามีว่า "พี่ทำ กรรมหนักเสียแล้ว พูดกระ

ทบพระพุทธเจ้ามันบาปหนักมากนะพี่ พี่ไม่ควรไปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลกเลย"

 

ช่างทองได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสลดใจ รีบเข้าไปขอขมา

ต่อพระเถระ แต่พระเถระกล่าวว่า " ท่านไม่ได้ล่วงเกินอาต

มาเลย ท่านล่วงเกินพระบรมศาสดาต่างหาก"ท่านแนะนำ

ให้ช่างทอง ทำหม้อดอกไม้ทำ  ด้วยทองคำสามหม้อ 

ไปบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์ ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งเป็น

สถานที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วจึงค่อยมากล่าวคำ

ขอขมา ต่อหน้ามหาเจดีย์ ช่างทองก็ทำตามคำแนะนำ

ทุกอย่าง และด้วยผลกรรมที่ ช่างทองได้ว่าร้ายต่อพระ

ศาสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่ง แม้ตนได้ขอขมาไปแล้วก็ตาม

แต่วิบากกรรมยังส่งผลให้ช่างทองถูกลอยน้ำถึง ๗ ชาติ และด้วยบุญจากการที่ได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ ก็ได้

มาโอบอุ้มช่วยให้รอดพ้นจากภยันตรายได้ทุกครั้ง แม้ในภพชาติสุดท้ายท่านจะถูกลอยน้ำ แต่บุญก็ได้มาโอบ

อุ้มเอาไว้ ทำให้รอดจากการจมน้ำตาย มีผู้นำไปเลี้ยงดู เป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวแต่งงานได้แต่งงานกับลูกสาว

คนโตของเศรษฐี เศรษฐีสั่งบริวารให้ไปช่วยกันสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ให้อยู่ เมื่อคฤหาสน์สร้างเสร็จแล้ว 

ในทันทีที่ชฎิลพร้อมด้วยภรรยาจะก้าวข้ามธรณีประตูเหตุมหัศจรรย์ ก็ได้บังเกิดขึ้นคือ ภูเขาทอง

สูง ๘๐ ศอก ได้ชำแรกแผ่นดิน ผุดขึ้นที่หลังบ้าน ด้วยบุญจากการทำหม้อดอกไม้ทองคำ ๓ หม้อ

ไปบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ แล้วข่าวนี้ก็แพร่ไปทั่วพระนครจนพระราชาต้องแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมือง

 

 

สมบัติอัศจรรย์...เคียงคู่ผู้สร้างเหตุอัศจรรย

   

    บัดนี้โอกาสสร้างบุญใหญ่เหมือนผู้มีบุญในกาลก่อนได้มาถึงมือท่านแล้ว ท่านจะคว้าโอกาสนั้นไว้หรือจะ

ปล่อยให้หลุดลอยไป ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเอง เราจะเห็นว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้สมบัติ อจินไตยทั้งนั้น ซึ่งไม่

จำเป็นว่าจะต้องเป็นภูเขาทองอย่างเดียว เราอาจได้ครอบครองโคตรเพชร ได้ภูเขาเพชรภูเขาพลอย ได้มหา

รัตนปราสาทได้ต้นกัลปพฤกษ์ที่อำนวยความปรารถนาทุกอย่าง ได้ขุมทรัพย์ตักไม่พร่อง เป็นต้น แล้วแต่บุญ

พิเศษที่เราได้สั่งสมเอาไว้   ซึ่งกว่าที่ใครสักคนจะได้สมบัติอจินไตย  ล้วนมีบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น

บุญเท่านั้นจะอำนวยผลให้ได้สมบัติใหญ่ 

 

กำหนดการ

 

สอบถามมาร่วมงาน

โทร 02-831-1000